Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine:123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/2017),  čl. 66. Statuta i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovana raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na sistematizirano radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada od šest mjeseci.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom natječaju koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Obvezni uvjeti:

  • završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij sa ukupno stečenih 300 ECTS bodova, iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  • iskustvo u radu na projektima,
  • odlično znanje hrvatskog i engleskog jezika,
  • razvijene vještine pisanog izražavanja i znanje rada na računalu.

Pristupnici obvezno moraju priložiti:

  • vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj koja mora sadržavati podatke o podnositelju prijave (ime i prezime, adresa, e-mail adresa te broj telefona), naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi, datum prijave i vlastoručni potpis podnositelja prijave,
  • životopis iz kojeg je vidljivo iskustvo u radu na projektima,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili drugog jednakovrijednog dokumenta, dokaz o stečenih 300 ECTS bodova za pristupnike koji imaju specijalistički diplomski stručni studij),
  • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku i dr.).

Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnim (o sudjelovanju u istraživačkome radu, objavljenim radovima, izlaganjima na skupovima, dobivenim nagradama i stipendijama, znanju drugih stranih jezika, itd). Svi traženi dokumenti mogu se priložiti u izvorniku ili neovjerenim preslikama.

Poslodavac može provesti testiranje odnosno strukturirani intervju pristupnika koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. O terminima testiranja ili intervjua pristupnici će biti obaviješteni putem elektroničke pošte na e-mail adresu koju su naveli u svojoj prijavi. Za pristupnike koji se ne odazovu na poziv za testiranje ili intervju smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave se šalju isključivo pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika”.

Nepotpune i prijave podnesene nakon proteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj (nepravodobne prijave) neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Obrada osobnih podataka pristupnika je nužna za postupak prijave na natječaj. Natječajna dokumentacija odnosno podatci iz nje koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

Odabrani pristupnik dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih javnih isprava prije sklapanja Ugovora o radu.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Instituta (www.irmo.hr).

Share:
Skip to content