Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem čl. 40. Zakona visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022) objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto stručnog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice s rodiljnog dopusta uz ugovaranje probnog rada od dva mjeseca.

NAPMENA: Očekivani povratak radnice s rodiljinog dopusta je studeni 2023. godine.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom natječaju koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog roda.

Obvezni uvjeti:

  • završeni sveučilišni prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij sa ukupno stečenih 300 ECTS bodova iz područja društvenih znanosti, odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
  • iskustvo u radu na projektima,
  • odlično znanje hrvatskog i engleskog jezika,
  • razvijene vještine pisanog izražavanja i znanje rada na računalu.

Pristupnici obvezno moraju priložiti:

  • prijavu na natječaj koja mora sadržavati podatke o podnositelju prijave (ime i prezime, adresa, e-mail adresa te broj telefona), naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi, datum prijave i potpis podnositelja prijave,
  • životopis iz kojeg je vidljivo iskustvo u radu na projektima,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili drugog jednakovrijednog dokumenta),
  • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku i dr.).

Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnim (o sudjelovanju u istraživačkome radu, radu na EU projektima, objavljenim radovima, izlaganjima na skupovima, dobivenim nagradama i stipendijama, znanju drugih stranih jezika, itd). Svi traženi dokumenti mogu se priložiti u izvorniku ili neovjerenim preslikama.

Poslodavac može provesti testiranje odnosno strukturirani intervju pristupnika koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. O terminima testiranja ili intervjua pristupnici će biti obaviješteni putem elektroničke pošte na e-mail adresu koju su naveli u svojoj prijavi. Za pristupnike koji se ne odazovu na poziv za testiranje ili intervju smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo u elektroničkom obliku, u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-formatu, na e-adresu: natjecaj@irmo.hr. U rubrici predmet u elektroničkoj pošti potrebno je upisati: “Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika”. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Obrada osobnih podataka pristupnika je nužna za postupak prijave na natječaj. Natječajna dokumentacija odnosno podatci iz nje koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

Odabrani pristupnik dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih javnih isprava prije sklapanja Ugovora o radu.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Instituta (www.irmo.hr).

Share:
Skip to content