Na temelju članka 67. Statuta (pročišćeni tekst) i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, ravnateljica Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na radna mjesta:

  1. Informatički referent, radno mjesto III vrste – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, probni rad dva mjeseca;
  2. Spremačica, radno mjesto IV vrste – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, probni rad jedan mjesec.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom natječaju koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Uvjeti:

Za radno mjesto pod brojem 1

  • srednja stručna sprema (SSS) računalne, tehničke, informatičke ili srodne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima održavanja računalne opreme, napredno znanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika,

Za radno mjesto pod brojem 2

  • završena osnovna škola, 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu za oba radna mjesta treba priložiti:

  • vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj koja mora sadržavati podatke o podnositelju prijave (ime i prezime, adresa, e-mail adresa te broj telefona), naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi, datum prijave i vlastoručni potpis podnositelja prijave,
  • životopis,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe ili drugog jednakovrijednog dokumenta),
  • dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (treba priložiti elektronički zapis odnosno potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao i razdoblju u kojem je kandidat obavljao navedene poslove ili drugi odgovarajući dokaz npr. preslika ugovora o radu, rješenje o raspredu),

Za radno mjesto pod brojem 1 treba priložiti i dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, i dr.).

Svi traženi dokumenti mogu se priložiti u izvorniku ili neovjerenim preslikama. Kandidati mogu priložiti i druge dokumente koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (npr. dokaz o dodatnom školovanju/usavršavanju relevantnom za radno mjesto i sl.).

Poslodavac može provesti testiranje odnosno strukturirani intervju kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. O terminima testiranja ili  intervjua kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte na e mail adresu koju su naveli u svojoj prijavi.

Za kandidate koji se ne odazovu na poziv za testiranje ili intervju smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama i na web strancima Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na javni natječaj podnose se, u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama”, na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, 10000 Zagreb, putem pošte ili osobnom dostavom.

Prijave se podnose u zatvorenim omotnicama s naznakom:

  1. “Natječaj za informatičkog referenta”, odnosno
  2. “Natječaj za spremačicu”.

ovisno za koje radno mjesto se kandidati prijavljuju.

Urednom prijavom smatra se prijava vlastoručno potpisana od strane podnositelja prijave, koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Neuredne prijave i prijave podnesene nakon proteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj (nepravodobne prijave) neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Obrada osobnih podataka pristupnika je nužna za postupak prijave na natječaj. Natječajna dokumentacija odnosno podatci iz nje koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja i čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskoga ili sličnoga postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava.

Odabrani kandidat dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih javnih isprava prije sklapanja Ugovora o radu.

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od provedenog postupka izbora putem internetskih stranica Instituta (www.irmo.hr).

Share:
Skip to content