Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine:123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/2017) čl. 64. Statuta i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na sistematizirana radna mjesta uz mogućnost ugovaranja probnog rada na 6 mjeseci:

 1. znanstveni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologija u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 2. znanstveni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti u Odjelu za kulturu i komunikacije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 3. viši znanstveni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije u Odjelu za europske integracije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom natječaju koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Uvjeti:

Za sva radna mjesta:

 • pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete za izbor na tražena znanstvena radna mjesta određene člankom 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br.: 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15 i 131/17).

Pristupnici za sva radna mjesta obvezno moraju priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj koja mora sadržavati podatke o podnositelju prijave (ime i prezime, adresa, e-mail adresa te broj telefona), naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi, datum prijave i vlastoručni potpis podnositelja prijave,
 • životopis.

Za radna mjesta pod točkama 1 i 2:

 • dokaz da je pristupnik bio najmanje pet godina u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu višeg znanstvenog suradnika (potvrda poslodavca o razdoblju u kojem je kandidat obavljao navedene poslove ili drugi odgovarajući dokaz, npr. preslika ugovora o radu),
 • dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u traženom znanstvenom području i polju.

Za radno mjesto pod točkom 3:

 • dokaz da je pristupnik bio najmanje pet godina u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu znanstvenog suradnika (potvrda poslodavca o razdoblju u kojem je kandidat obavljao navedene poslove ili drugi odgovarajući dokaz, npr. preslika ugovora o radu),
 • dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i polju.

Od pristupnika se očekuje iskustvo u radu na kompetitivnim znanstvenim i stručnim projektima u području istraživanja Odjela, odlično znanje hrvatskog i engleskog jezika, razvijene vještine pisanog izražavanja i znanje rada na računalu te objavljeni radovi u prestižnim znanstvenim publikacijama.

Pristupnici mogu priložiti i druge dokumente koje smatraju relevantnim za radno mjesto za koje se prijavljuju kao što su: popis objavljenih znanstvenih radova iz područja rada Odjela, popis dosadašnjih sudjelovanja u radu na znanstvenim projektima iz područja rada Odjela s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu te naznakom je li pristupnik/ica bio voditelj ili suradnik na projektu, dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku i dr.), dokaz o iskustvu rada na EU projektima, dokaz o izlaganjima na skupovima, dobivenim nagradama i stipendijama, znanju drugih stranih jezika, itd.

Svi traženi dokumenti mogu se priložiti u izvorniku ili neovjerenim preslikama.

Poslodavac može provesti testiranje odnosno strukturirani intervju pristupnika koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. O terminima testiranja ili intervjua pristupnici će biti obaviješteni putem elektroničke pošte na e-mail adresu koju su naveli u svojoj prijavi. Za pristupnike koji se ne odazovu na poziv za testiranje ili intervju smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo u elektroničkom obliku, u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-formatu, na e-adresu: natjecaj@irmo.hr. U rubrici predmet u elektroničkoj pošti potrebno je upisati:

 • za radno mjesto pod točkom 1. “Natječaj za radno mjesto znanstvenog savjetnika u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose”,
 • za radno mjesto pod točkom 2. “Natječaj za radno mjesto znanstvenog savjetnika u Odjelu za kulturu i komunikacije” te
 • za radno mjesto pod točkom 3. “Natječaj za radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u Odjelu za europske integracije”.

Nepotpune i prijave podnesene nakon proteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj (nepravodobne prijave) neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Obrada osobnih podataka pristupnika je nužna za postupak prijave na natječaj. Natječajna dokumentacija odnosno podatci iz nje koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

Odabrani pristupnik dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih javnih isprava prije sklapanja Ugovora o radu.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Instituta (www.irmo.hr).

Share:
Skip to content