IRMO znanstvenice Jaka Primorac i Aleksandra Uzelac objavile su članak u znanstvenom časopisu International Journal of Cultural Policy koji se referira u WoS i Scopus bazama (Q1). Članak naslovljen ‘Pandemic cultural policy. A comparative perspective on Covid-19 measures and their effect on cultural policies in Europe’ je objavljen u koautorstvu sa Ole Mariusom Hyllandom, Mirom Burri, Katarinom Lindblad Gidlund, Christianom Handkeom, Arturom Rodríguez Morató i Kate Oakley.

U članku se analizira koliko je pandemija Covid-19 utjecala na alate, prioritete i organizaciju kulturnih politika te da li je pandemija poboljšala digitalni aspekt ovih politika? U članku autori uspoređuju mjere kulturnih politika za vrijeme pandemije u sedam europskih zemalja kako bi odgovorili na navedena pitanja. Članak pokazuje kako su sve zemlje uvele niz mjera ublažavanja, kombinirajući bespovratna sredstva i subvencije, kompenzaciju izgubljenog dohotka, dohodovnu potporu i financijsku fleksibilnost, stvarajući tendenciju da se kulturna politika pretvori u ekonomsku politiku, fiskalnu politiku i politiku tržišta rada. Podaci pokazuju da pandemija nije suštinski dovela u pitanje kulturne politike, u smislu da je utjecala na bitne političke alate, podjelu područja rada ili temeljne ciljeve. Odgovori su potvrdili postojeću strukturu javne politike ili poboljšani postojeći razvoj. Važnost državnog ili federalističkog sustava kulturne politike nije osporavana u značajnoj mjeri. Drugo, malo je dokaza koji pokazuju opće ubrzanje nacionalnih digitalnih kulturnih politika.

Share:
Skip to content