Objavljen je završni izvještaj s rezultatima međunarodnog istraživačkog i suradničkog projektu projekta “Pristup kulturi- Analiza javnih politika”. Projekt je provodilo šest partnerskih institucija (uključujući IRMO, Odjel za kulturu i komunikacije) od 2013. do 2015., a financirao se iz Programa Kultura Europske komisije.

Partneri u projektu – EDUCULT, glavni koordinator projekta (Austrija), Zaklada Interarts (Španjolska), Nordijski centar za istraživanje baštine i kreativnosti AB (Švedska), Istraživački institut Telemark (Norveška), Centar za istraživanje kulturnih politika i menadžmenta (KPY), sa Sveučilišta Istanbul Bilgi (Turska) i Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Hrvatske svojim su istraživanjima pokušali doprinijeti razumijevanju načina na koji EU programi i politike utječu na politike pristupa kulturi na nacionalnim razinama te omogućiti da buduće odrednice javnih politike na europskoj razini iznjedre efikasnije strategije poboljšanja pristupa kulturi.

U projektu su istraživane europske i nacionalne dimenzije pristupa kulturi. Analizirane su i uspoređivane provedbe politike pristupa kulturi u različitim zemljama, a sve sa ciljem razvijanja preporuka za podizanje svijesti o tim pitanjima kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini.

Uvodni dio završnog izvještaja započinje pregledom različitih diskursa o pristupu kulturi, te donosi detaljan prikaz literature što uključuje dokumente koji predstavljaju relevantan okvir politika pristupa kulturi te istraživačke izvještaje i studije na europskoj razini. Središnji dio izvještaja predstavlja komparativni dio istraživanja koji uključuje analizu značenja pristupa kulturi i političkih ciljeva u nacionalnom kontekstu u šest različitih zemalja (Austrija, Hrvatska, Španjolska, Švedska, Norveška i Turska). Osim nacionalno usmjerenih fokusa u analizama javnih politika, u projektu se također istraživalo da li i na koji način politike i prakse pristupa kulturi pridonose demokraciji, potiču socijalnu uključenost i otvaraju kulturne institucije manje zastupljenim grupama kroz instrumente politika poput onih koje su usredotočene na mobilnost umjetnika/ica i publika, digitalizaciju kulture, itd., te je takvim transverzalnim temama posvećeno posebno poglavlje završnog izvještaja. U svom zaključnom dijelu, izvještaj daje pregled postojećih indikatora kulturne participacije na europskoj i nacionalnim razinama čime se doprinosi poboljšanju budućeg prikupljanja podataka na obje razine. Izvještaj završava s popisom preporuka za nacionalne i europske kreatore politika pri čemu se stavlja naglasak na potrebu za jačim eksplicitnim politikama prema pristupu kulturi. U prilogu izvještaja predstavljeno je šest detaljnjih nacionalnih izvještaja o pristupu kulturi provedenih u zemaljama partnera uključenih u projekt (Austrija, Hrvatska, Španjolska, Švedska, Norveška i Turska).

Share:
Skip to content