logo virovitičke županije

Naručitelj: Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije (VIDRA)

Trajanje projekta: 01.06.2021. – 30.06.2022.

Voditeljica projekta:  dr. sc. Sanja Maleković

Aktivnosti su obuhvatile rad na izradi svih ključnih priloga Plana – od analize stanja, SWOT analize, analize razvojnih potreba i potencijala, izradu strateških odrednica budućeg razvoja županije – prijedlog vizije, prioriteta, posebnih ciljeva i mjera. Posebna se pažnja pridala predlaganju adekvatnih indikatora ostvarenja posebnih ciljeva, izradi indikativnog financijskog plana i predlaganju za županiju relevantnih strateških projekata. Konačno, dužna se pažnja dala izradi Excel tablice plana sa svim ključnim elementima koji će poslužiti u svrhu praćenja provedbe Plana tijekom narednog razdoblja.
Osnovni ciljevi projekta bili su:
– izraditi kvalitetan Plan razvoja Županije usklađen sa NRS 2030;
– pridonijeti boljem razumijevanju strateškog planiranja u županiji od strane svih uključenih dionika, uključujući razumijevanje značaja paralelnog razvojnog i proračunskog planiranja;
– pridonijeti jačanju konsenzusa a time i partnerstva ključnih dionika kako bi se pospješila uspješna provedba Plana razvoja;
– doprinos kvaliteti Plana razvoja Virovitičko-podravske županije, temeljem osiguravanja relevantnosti, opravdanosti, konzistentnosti, unutarnje i vanjske koherentnosti te jasnoće Plana;
– doprinos dobroj povezanosti i usklađenosti Plana razvoja VPŽ sa NRS 2030 te s drugim nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima kao i onima na razini EU;
– poboljšan proces strateškog planiranja u Virovitičko-podravskoj županiji;
– podignuta razina razumijevanja o značaju i svrsishodnosti strateško planiranja od strane stručnjaka te drugih ključnih dionika uključenih u proces izrade Plana;
– unapređeno djelovanje partnerstva jačanjem konsenzusa u oblikovanju Plana razvoja VPŽ.

Share:
Skip to content