logo županije

Trajanje projekta: 20.7.2022. – 25.5.2023.

Naručitelj: Grad Zagreb

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Osnovni ciljevi projekta bili su pridonijeti kvaliteti izrađene Strategije kroz pružanje argumentirane ocjene relevantnosti, opravdanosti, konzistentnosti i koherentnosti strategije. Radi se ujedno o ključnim kriterijima prethodnog vrednovanja strateškog dokumenta a proces izrade Strategije se sagledao i s aspekta kriterija djelotvornosti i učinkovitosti u mjeri u kojoj je to bilo moguće u fazi iizrade Strategije. Projektom se ujedno nastojalo pridonijeti porastu razumijevanja o cjelokupnom procesu strateškog planiranja i vrednovanja strateškog dokumenta na području koje pokriva urbana aglomeracija Zagreb.
Aktivnosti su obuhvatile ocjenu svih ključnih priloga na izradi Strategije – od samog tekstualnog dijela Strategije i analize stanja, SWOT analize, ocjene analize razvojnih potreba i potencijala, ocjene strateškog okvira razvoja urbane aglomeracije u navedenom razdoblju – vizije, strateških ciljeva i provedbenih mehanizama/ključnih područja intervencije, ocjene indikativnog financijskog plana, pokazatelja i dr. Pri tome se pozornost dala primjeni evaluacijskih pitanja u okviru prethodno spomenutih evaluacijskih kriterija, s posebnim naglaskom na kriteriju relevantnosti, konzistentnosti te koherentnosti/usklađenosti strategije kako bi se osigurala neophodna unutarnja interventna logika strateškog dokumenta.

Share:
Skip to content