Na temelju članka 67. Statuta (pročišćeni tekst) i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, ravnateljica Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto:

  • rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi – voditelj računovodstva – 1 izvršitelj

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom natječaju koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, najmanje tri godine radnog iskustva u struci na rukovodećim poslovima, znanje rada na računalu, dobro poznavanje engleskog jezika.

Uz prijavu treba priložiti:

  • vlastoručno potpisan životopis (osnovni podaci, broj telefona, e-mail adresa, opis radnog iskustva)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili drugog jednakovrijednog dokumenta),
  • dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (treba priložiti elektronički zapis odnosno potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao i potvrdu poslodavca/poslodavaca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao i razdoblju u kojem je kandidat obavljao navedene poslove ili presliku/e ugovora o radu),
  • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, preslika indeksa i dr.)

Kandidati mogu priložiti i druge dokumente koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (npr. dokaz o iskustvu rada na EU projektima, dokaz o dodatnom školovanju relevantnom za radno mjesto i sl.).

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada od 6 mjeseci.

Poslodavac može provesti testiranje kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. O terminima i načinu eventualnog testiranja kandidati će biti obaviješteni putem internetskih stranica Instituta (www.irmo.hr) ili elektroničke pošte.

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama i na web strancima Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo u elektroničkom obliku, u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-formatu, na e-adresu: natjecaj@irmo.hr . U rubrici predmet u elektroničkoj pošti potrebno je upisati: “Natječaj za radno mjesto voditelja računovodstva. Kao posljednji dan prijave smatra se 30. (trideseti) dan vidljiv u elektroničkoj pošti kandidata upućenoj na navedenu e-adresu.

Obrada osobnih podataka je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Odabrani kandidat dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza istih prije sklapanja Ugovora o radu.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta (www.irmo.hr).

Share:
Skip to content