Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb (dalje u tekstu: poslodavac), temeljem čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine:123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/2017), čl. 65. Statuta (pročišćeni tekst) i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na suradnička radna mjesta:

 1. Poslijedoktoranda, znanstveno područje društvene znanosti, polje sociologija u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj – 1 izvršitelj (m/ž),
 2. Poslijedoktoranda, znanstveno područje društvene znanosti, polje sociologija u Odjelu za kulturu i komunikacije – 1 izvršitelj (m/ž).

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom natječaju koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine uz ugovaranje probnog rada od 6 mjeseci.

Uvjeti za oba radna mjesta:

  • Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br.: 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15 i 131/17).

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 1:

  • interdisciplinarno iskustvo u radu na znanstvenim i stručnim projektima u području istraživanja Odjela za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj, objavljeni radovi u prestižnim znanstvenim publikacijama te izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika.

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 2:

  • interdisciplinarno iskustvo u radu na znanstvenim i stručnim projektima u području istraživanja Odjela za kulturu i komunikacije, objavljeni radovi u prestižnim znanstvenim publikacijama te izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici prilažu:

  • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj),
  • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje sociologija (preslika diplome ili drugog jednakovrijednog dokumenta),
  • popis objavljenih znanstvenih radova iz područja rada Odjela (ovisno o tome za koje radno mjesto/odjel podnose prijavu),
  • vlastoručno potpisani popis dosadašnjih sudjelovanja u radu na znanstvenim projektima iz područja rada Odjela (s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu te naznakom je li pristupnik bio voditelj/suradnik na projektu),
  • dokaz o izvrsnom znanju engleskog jezika kao što su potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na stranom jeziku i sl.).

Pristupnici mogu priložiti i druge dokumente koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (npr. izlaganja na znanstvenim konferencijama, dokaz o iskustvu rada na EU projektima, dokaz o dodatnom školovanju relevantnom za radno mjesto).

Poslodavac može provesti testiranje pristupnika koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. O terminima i načinu eventualnog testiranja pristupnici će biti obaviješteni putem internetskih stranica Instituta (www.irmo.hr).

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama, u dnevnom tisku, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, na web strancima Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo u elektroničkom obliku, u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-formatu, na e-adresu: natjecaj@irmo.hr. U rubrici predmet u elektroničkoj pošti potrebno je upisati: “Natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj” odnosno “Natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda u Odjelu za kulturu i komunikacije”. Kao posljednji dan prijave smatra se 30-ti dan vidljiv u elektroničkoj pošti kandidata upućenoj na navedenu e-adresu. Isti kandidat se može prijaviti na oba radna mjesta. U tom slučaju obvezan je dostaviti posebnu prijavu za svako radno mjesto.

Obrada osobnih podataka pristupnika je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Odabrani pristupnik dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza istih prije sklapanja Ugovora o radu.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta (www.irmo.hr).

Share:
Skip to content