Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb (dalje u tekstu: poslodavac), temeljem čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine:123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/2017), čl. 65. Statuta (pročišćeni tekst) i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto asistenta znanstveno područje društvenih znanosti (polje ekonomija ili politologija ili psihologija) ili interdisciplinarnog područja znanosti (polje kognitivna znanost ili geografija) u Odjelu za kulturu i komunikacije – 1 izvršitelj (m/ž),

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od pet godina, u svrhu stjecanja doktorata znanosti.

Uvjeti:

    • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti (polja ekonomija ili politologija ili psihologija) ili interdisciplinarnog područja znanosti (polje kognitivna znanost ili geografija) odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
    • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij iz traženih znanstvenih područja i polja.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici prilažu:

    • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj),
    • dokaz o traženom stupnju obrazovanja (preslika diplome i dr.),
    • prijepis ocjena za kandidate koji nisu upisali doktorski studij ili dokaz o upisanom doktorskom studiju iz traženih znanstvenih područja i polja.

Pristupnici mogu priložiti i druge dokumente koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (npr. dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i/ili istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima osobito iz područja kulture, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, dokaz o iskustvu rada na EU projektima, dokaz o dodatnom školovanju relevantnom za radno mjesto, dokaz o izvrsnom znanju engleskog jezika kao što su potvrde, svjedodžbe, preslika indeksa, objavljeni radovi na stranom jeziku i sl.).

Poslodavac može provesti testiranje pristupnika koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. O terminima i načinu eventualnog testiranja pristupnici će biti obaviješteni putem internetskih stranica Instituta (www.irmo.hr).

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama, u dnevnom tisku, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, na web strancima Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo u elektroničkom obliku, u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-formatu, na e-adresu: natjecaj@irmo.hr. U rubrici predmet u elektroničkoj pošti potrebno je upisati: “Natječaj za radno mjesto asistenta u Odjelu za kulturu i komunikacije”. Kao posljednji dan prijave smatra se 30-ti dan vidljiv u elektroničkoj pošti kandidata upućenoj na navedenu e-adresu.

Obrada osobnih podataka pristupnika je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Odabrani pristupnik dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza istih prije sklapanja Ugovora o radu.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta (www.irmo.hr).

Share:
Skip to content