Trajanje provedbe: 11./2009. – 02./2010.

Naručitelj: Institut za javne financije (za potrebe Europskog parlamenta – Odbora za vanjsku politiku)

Voditeljica projekta: dr. sc. Ana-Maria Boromisa

Cilj projekta je analizirati usklađenost godišnjeg programa IPA 2009 za Hrvatsku sa strateškim ciljevima EU definiranim strategijom proširenja 2009. U brifingu se identificiraju izazovi i mjere u sklopu političkih pitanja s fokusom na ljudska prava i pitanja manjina, ekonomska pitanja i usklađenost s Acquis-om. Zaključak je analize da su projekti planirani u sklopu IPA 2009 u skladu s ciljevima EU politike definiranima u strategiji proširenja. Glavni izazovi koji bi mogli negativno utjecati na provedbu programa su ekonomska kriza i kašnjenje između usvajanja i provedbe programa. Glavne preporuke koje proizlaze iz analize uključuju jačanje potpore Hrvatskome saboru i pružanje jače potpore ekonomskim reformama.

Share:
Skip to content