logo

Trajanje projekta: 1.1.2021. – 31.10.2021.

Naručitelj: Požeško-slavonska županija

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Aktivnosti su obuhvatile ocjenu svih ključnih priloga Plana – od analize stanja, SWOT analize, ocjene analize razvojnih potreba i potencijala, ocjenu strateških odrednica budućeg razvoja Požeško-slavonske županije – vizije, prioriteta, posebnih ciljeva i mjera (relevantnost strategije; opravdanost ciljeva, prioriteta i mjera. Evaluacija je posebno bila usmjerena na ocjenu indikatora ostvarenja posebnih ciljeva, ocjenu indikativnog financijskog plana i relevantnost utvrđenih strateških projekata te Excel tablicu plana sa svim ključnim elementima koji će poslužiti u svrhu praćenja provedbe Strategije.
Posebna se pozornost pridala evaluacijskih pitanjima u okviru slijedećih evaluacijskih kriterija: relevantnost, konzistentnost, koherentnost i utjecaj strategije.
Osnovni ciljevi projekta su:
– pridonijeti kvaliteti izrađenog Plana razvoja Županije i postizanju njegove povezanosti sa NRS 2030
– pridonijeti cjelokupnom procesu strateškog planiranja u Požeško-slavonskoj županiji kroz podizanje kvalitete izrađenog Plana (kroz argumentiranu ocjenu relevantnosti, opravdanosti, konzistentnosti, koherentnosti i učinkovitosti strategije);
– pridonijeti razumijevanju prethodnog vrednovanja (ex-ante evaluacije), te jačanju znanja i vještina stručnjaka iz Požeško-slavonske županije te drugih ključnih dionika uključenih u proces strateškog planiranja, za prethodno vrednovanje;
– pridonijeti jačanju konsenzusa a time i partnerstva u provedbi sveukupnog razvoja Požeško-slavonske županije.
Očekivani učinak projekta je:
– doprinos kvaliteti Plana razvoja Požeško-slavonske županije, temeljem ocjene relevantnosti, opravdanosti, konzistentnosti, unutarnje i vanjske koherentnosti te učinkovitost strategije
– doprinos dobroj povezanosti i usklađenosti Plana razvoja PSŽ sa NRS 2030 te s drugim nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima kao i onima na razini EU
– poboljšanje procesa strateškog planiranja u Požeško-slavonskoj županiji temeljem podignute kvalitete izrađenog Plana razvoja PSŽ (temeljem ocjena, sugestija i uputa IRMO konzultantskog tima)
– podignuta razina razumijevanja o prethodnom vrednovanju kod stručnjaka iz Požeško-slavonske županije te drugih ključnih dionika uključenih u proces strateškog planiranja
– unapređeno djelovanje partnerstva jačanjem konsenzusa u oblikovanju Plana razvoja PSŽ

Share:
Skip to content