Trajanje projekta: 9/2015. – 8/2018.

Voditeljica projekta: dr. sc. Višnja Samardžija

Naručitelj: Europska komisija, Erasmus+

U okviru programa Erasmus +, Jean Monnet Aktivnosti IRMO-u je  odobrena trogodišnja potpora institucijama za temu „POLO – Opservatorij politika u Hrvatskoj“. POLO je usmjeren na jačanje kapaciteta IRMO-a u multidisciplinarnoj analizi politika, a projektom se nastoji proširiti znanje i razumijevanje politika EU-a te doprinijeti razvoju mladih istraživača. Rezultati POLO su analitički policy papiri, kraća periodička izvješća-osvrti dostupni na posebnoj web stranici u okviru mrežne stranice IRMO-a, okrugli stolovi i debate, međunarodna konferencija te knjiga koja će objediniti rezultate istraživanja. Istraživački fokus usmjeren je prema policy područjima koja su važna za budućnost Hrvatske kao nove članice EU-a: ekonomsku politiku i Europski semestar, konkurentnost, socijalnu politiku i nezaposlenost mladih, kohezijsku politiku i upravljanje fondovima EU-a, energetsku politiku te zaštitu okoliša. Kroz predviđene istraživačke aktivnosti i događanja projekt doprinosi podizanju svijesti o nužnosti kontinuirane implementacije ekonomskih i socijalnih reformi u okviru revidirane Strategije Europa 2020. Provedba je započela u 2015. godini, a do kraja 2017. godine organizirano je ukupno 5 okruglih stolova,objavljena su tri policy papira (na hrvatskom i engleskom jeziku), objavljeno je 17 analitičkih osvrta mladih istraživača, uspostavljena je web stranica koja se redovito ažurira. http://polocro28.irmo.hr/

logo
Share:
Skip to content