Trajanje projekta: 12./2006. – 02./2008.

Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Izvor financiranja: PHARE EU

Partneri: COWI i IGH

Opći cilj projekta je povećati broj implementiranih projekata u sektoru zaštite okoliša kroz povećanje tehničkih i financijskih kapaciteta na nivou županija i općina te povećati administrativni kapacitet na centralnom i regionalnom nivou u cilju da se osigura pravilno planiranje i koordinacija financijskih sredstava i kako bi mogli dati potporu općinama i gradovima.

Specifični ciljevi projekta: promovirati upravljačke sposobnosti zbog razvoja, prilagodbe i provedbe strateškog financijskog planiranja; poboljšati sposobnosti planiranja i programiranja te jačanje kapaciteta državne uprave u korištenju fondova za zaštitu okoliša; izraditi detaljan i realan plan provedbe i financiranja za glavne investicije u sektorima otpada, zraka, vode i industrijskog zagađenja; razviti projektne plinovode za gore navedene sektore s naznakom stupnja njihove pripreme i spremnosti; identificirati projekte koji se mogu prijaviti dostupnim fondovima za provedbu i financiranje projekata; osigurati bolju komunikaciju između različitih nivoa upravljanja kako bi se povezalo planiranje i provedba projekata te kako bi se povezali predlagatelji projekata s financijerima; osigurati da su projekti zaštite okoliša koji se prijavljuju za financiranje od strane EU dobre kvalitete i pripremljeni prema tehničkim zahtjevima EU-a, te da imaju obavezne dozvole i zadovoljavaju EIA procedure.

Jedna od komponenata projekta odnosi se na izgradnju kapaciteta i obuku osoba koje će planirati i provoditi investicijske projekte zaštite okoliša u organizacijama na centralnom državnom nivou. Kako bi obuka bila što učinkovitija i ciljanja, u odabranim je organizacijama provedena je procjena potreba za obukom kako bi se dobila prava slika o novim izazovima koji očekuju državnu upravu na centralnom i lokalnom nivou. Stoga je cilj procjene potreba za obukom bio utvrditi koja znanja i sposobnosti moraju osobe posjedovati kako bi učinkovito obavile zadani zadatak te preporučiti odgovarajuće korake u razvoju ljudskih resursa.

Ukupno su organizirana 2 treninga (trening I (3 dana) priprema projekta;  trening II (3 dana) upravljanje ugovorima i nabavom). Na svakom je treningu trenirano po 30 osoba.

Share:
Skip to content