Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb (dalje u tekstu: poslodavac), temeljem čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine:123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/2017), čl. 65. Statuta (pročišćeni tekst) i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na sistematizirano radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, znanstveno područje interdisciplinarnih znanosti i tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj.

Radni odnos se zasniva na pola radnog vremena (4 sata dnevno) na određeno vrijeme do povratka radnice na puno radno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

  • Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br.: 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15 i 131/17).
  • Od pristupnika se traži iskustvo u radu na znanstvenim i stručnim projektima u području istraživanja Odjela za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj, odlično znanje hrvatskog i engleskog jezika, iskustvo rada na kompetitivnim znanstvenim projektima te objavljeni radovi u prestižnim znanstvenim publikacijama.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici prilažu:

  • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj),
  • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti (preslika diplome ili drugog jednakovrijednog dokumenta),
  • dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju,
  • popis objavljenih znanstvenih radova iz područja rada Odjela za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj,
  • vlastoručno potpisani popis dosadašnjih sudjelovanja u radu na znanstvenim projektima iz područja rada Odjela (s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu te naznakom je li pristupnik/ica bio voditelj/suradnik na projektu).

Pristupnici mogu priložiti i druge dokumente koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (npr. sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima osobito iz područja istraživanja Odjela, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, dokaz o iskustvu rada na EU projektima, dokaz o dodatnom školovanju relevantnom za radno mjesto, dokaz o izvrsnom znanju engleskog jezika kao što su potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na stranom jeziku i sl.).

Poslodavac može provesti testiranje pristupnika koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. O terminima i načinu eventualnog testiranja pristupnici će biti obaviješteni putem internetskih stranica Instituta (www.irmo.hr).

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama, u dnevnom tisku, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, na web strancima Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo u elektroničkom obliku, u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-formatu, na e-adresu: natjecaj@irmo.hr. U rubrici predmet u elektroničkoj pošti potrebno je upisati: “Natječaj za radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj”. Kao posljednji dan prijave smatra se 30-ti dan vidljiv u elektroničkoj pošti kandidata upućenoj na navedenu e-adresu.

Obrada osobnih podataka pristupnika je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Odabrani pristupnik dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza istih prije sklapanja Ugovora o radu.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta (www.irmo.hr).

Share:
Skip to content