Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem članka 67. stavku 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine”, broj: 94/13), te čl. 37. Statuta (pročišćeni tekst) raspisuje

NATJEČAJ

za izbor u zvanje i na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik – drugi izbor (trajno zvanje) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj – 2 znanstvenika (izvršitelja)

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme

Uvjeti: pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete za izbor u zvanje i na znanstveno radno mjesto određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

  • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj);
  • dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor na znanstveno radno mjesto propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
  • popis objavljenih radova nakon zadnjeg izbora u znanstveno zvanje.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (potvrda o kvantitativnom vrednovanju znanstvene produktivnosti znanstvenika, popis projekata na kojima su radili iz djelokruga rada Odjela i/ili iz drugih područja, znanju stranih jezika, itd.). Prednost će imati kandidati s višegodišnjim iskustvom vođenja projekata i istraživanja iz područja rada Odjela.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Svi traženi dokumenti mogu se podnijeti u preslici. Odabrani kandidat dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike istih prije sklapanja ugovora o radu.

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama, dnevnom tisku, službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, web strancima Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave moraju biti zaprimljene u Institutu najkasnije do 25. 04. 2018. do 15,00 sati bez obzira na način dostave.

Prijave se šalju isključivo pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za izbor u zvanje i na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik – drugi izbor”.

Prijave se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Instituta ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Instituta. Kandidati samostalno određuju način dostave prijave i sami snose rizik eventualne nepravovremene dostave prijave.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta http://www.irmo.hr/hr/.

Share:
Skip to content