logo

Trajanje projekta: listopad, 2020. – listopad, 2022.

Akronim: platEU

Naručitelj: Europska komisija,Erasmus+ program (Jean Monnet projekti)

Voditeljica projekta: dr. sc. Jaka Primorac, viša znanstvena suradnica, Odjel za kulturu i komunikacije

Članovi/ice projektnog tima:

dr. sc. Jaka Primorac
dr. sc. Aleksandra Uzelac
dr. sc. Senada Šelo Šabić
dr. sc. Paško Bilić
Barbara Lovrinić, MA
Sunčana Franić, MA
Davor Mišković, MA, Drugo more, Rijeka
Izv. prof. art. Davor Švaić, Akademija dramskih umjetnosti (ADU), Zagreb

Projekt ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora (platEU)’ je dvogodišnji Jean Monnet projekt orijentiran na razmjenu znanja o utjecaju javnih politika Europske unije na platformizaciju kulturnog i audiovizualnog sektora. Projekt se sastoji od organizacije različitih tipova događanja, razvitka komunikacijske platforme te pripreme tematskog broja znanstvenog časopisa. Uz poslijediplomski tečaj na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, organizirati će se masterclass u Zagrebu u suradnji sa Akademijom dramske umjetnosti (ADU); tri predavanja/debate u suradnji sa partnerskim organizacijama u Rijeci, Zadru i Zagrebu; početni (kick-off) i završni (wrap-up) događaj u Zagrebu te radni sastanci i umrežavanja. Opći cilj projekta je doprinos suradnji i umrežavanju akademske zajednice, kulturnih te medijskih radnika i donosioca odluka koji su odgovorni za implementaciju različitih EU instrumenata, agendi i strategija o utjecaju online platformi na kulturni i audiovizualni sektor pri čemu će fokus rasprava biti usmjeren na ulogu javnih politika Europske unije u tom području. Uz organizaciju različitih tipa događanja usmjerenih na odabrane ciljane skupine (studentska populacija, nevladine organizacije, donosioci odluka te šire građanstvo) projekt će biti usmjeren i na izgradnju komunikacijsko-informacijske platforme gdje će biti dostupni relevantni istraživački materijali i web resursi na temu projekta.

Share:
Skip to content