Trajanje projekta: 5./2019. – 7./2019.

Naručitelj: Lokalna akcijska skupina u ribarstvu „FLAG Južni Jadran“, Ston

Voditelj projekta: Sanja Maleković / Mario Polić

U okviru konzultantske usluge napravljena je izmjena Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG) „Južni Jadran“ za programsko razdoblje 2014. – 2020, sukladno novom Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/2019) te Smjernicama za provedbu lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu. Također je izmijenjena LRSR sukladno novoj regulativi kao podloga za sljedeća 2 ili 3 natječaja (izgledni i realni projekti i alokacije sredstava). Napravljena je revizija, izmjena i dopuna podloge natječajne dokumentacije za pripremu/provedbu budućih FLAG natječaja za provedbu LRSR-a.

Broj projekta: IRMO 2019 51-12

Share:
Skip to content