EUSDR

Trajanje projekta: 10/2021. – 9/2022.

Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Analiza stanja koja uključuje:
• Analiza akcijskoj plana EUSDR u kontekstu poštivanja zelenih politika
• Analiza aktivnosti i ciljeva akcijskog plana EUSDR u kontekstu zaštite okoliša
• Pregled i analiza mogućih pozitivnih smjerova u kontekstu usklađenosti i doprinosa ispunjenja ciljeva europskog Zelenog plana, primarno Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030. godine
• Pregled i analiza doprinosa AP EUSDR u dijelu stupa 2 Okoliš, primarno PA 06 horizontalnim politikama (klimatske promjene i održivi razvoj) definiranim u AP EUSDR
Izrada preporuka za uključivanje doprinosa očuvanju bioraznolikosti, krajobraza, tla i kvalitete zraka horizontalno kroz EUSDR AP, kao i preporuka za doprinos aktivnosti elementima Europskog zelenog plana i Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030. godine
Izrada studije o stanju i dodatnim mogućnostima uključenja bioraznolikosti kroz prioritetna područja Strategije EU za dunavsku regiju.
Studija za cilj ima doprinijeti boljem razumijevanju trenutne situacije i potrebi budućih aktivnosti na očuvanju prirode i bioraznolikosti u EUSDR.

Share:
Skip to content